O príprave na zbrojný preukaz


Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo v rozsahu ustanovenom pre jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane alebo streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň do skupín:

 1. nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 2. držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
 3. držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,
 4. držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
 5. držanie zbrane a streliva na športové účely,
 6. držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely,

Policajný útvar vydá zbrojný preukaz fyzickej osobe, ktorá písomne požiadala o jeho vydanie

 1. je plne spôsobilá na právne úkony,
 2. dosiahla predpísaný vek,
 3. je bezúhonná a spoľahlivá,
 4. je zdravotne a psychicky spôsobilá držať alebo nosiť zbraň a strelivo,
 5. preukázala odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou,
 6. má miesto pobytu na území Slovenskej republiky,
 7. v konaní o vydanie zbrojného preukazu preukázala potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo

Táto príprava je zameraná na úspešné zvládnutie skúšky. Všetky potrebné informácie, vrátane spôsobu podania žiadosti sa dozviete počas prípravy.