O kurzoch SBS


Kurzy SBS sú vykonávané v zmysle zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, na základe udelenej akreditácie MV SR pod č. konania PPZ-B-2/2022-AKR. Absolventi kurzov získavajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy a po úspešnom absolvovaní skúšky aj preukaz odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti v súkromných bezpečnostných službách. Dĺžka kurzu sa riadi ustanoveniami vyhlášky č. 634/2005 Z. z., § 4, pričom kurz typu S pozostáva zo 78 vyučovacích hodín, rozložených do 6 dní a kurz typu P zo 100 hodín, rozložených do 8 dní. Účastníci kurzu dostanú materiály potrebné k štúdiu v tlačovej forme. Počas kurzu je pre účastníkov pitný režim(káva, čaj) a drobné občerstvenie poskytované zdarma.