O skúškach SBS


Odborne spôsobilou je osoba, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti. Skúška odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred trojčlennou komisiou. Predpokladom prihlásenia na skúšku, ktoré môže vykonať iba akreditovaná osoba je:

  • absolvovanie celého kurzu, t. j. získanie osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy
  • uhradenie správneho poplatku v kolkovej známke v sume 16,50 €

Termín a miesto konania skúšky oznámi ministerstvo akreditovanej osobe najmenej 15 dní pred konaním skúšky. Skúška sa musí vykonať najneskôr do troch mesiacov od podania prihlášky na skúšku. Súčasťou skúšky je písomný test a ústna skúška. Uchádzač, ktorý nevykoná úspešne skúšku, sa môže prihlásiť na vykonanie opravnej skúšky. Opravnú skúšku možno opakovať len raz. Opravnú skúšku možno vykonať najneskôr do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky. Uchádzača, ktorý nevykoná skúšku do šiestich mesiacov od absolvovania odbornej prípravy alebo nevykoná opravnú skúšku do šiestich mesiacov od vykonania poslednej skúšky alebo úspešne nevykoná druhú opravnú skúšku možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy. Na skúšku je potrebné priniesť si:

  • platný občiansky preukaz
  • kolkovú známku v sume 16,50 € (správny poplatok za vydanie preukazu)